عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Hyphodermella rosae عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (109.02 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
کلیدواژه ها