عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Phtophthora iranica ، عاملی جدید برای خشکیدگی درختان بادام در استان تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (53.73 K)
عنوان دوره: شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد
2بخش تحقیقات بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، تهران
چکیده
کلیدواژه ها