عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

،Bipolaris salkadehensis گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (85.17 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
2موسسه بین المللی علوم دامی و گیاهان علفی، ژاپن
چکیده
کلیدواژه ها