عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Paecilomyces marquandii یک گونه قارچ اندوفیت جدا شده از پسته
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (83.6 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده
کلیدواژه ها