عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

وقوع و پراکنش ویروس موزاییک توتون (TMV) در بادنجانیان گلخانه ای و مزرعه ای استان تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (109.45 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی تهران، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
چکیده
کلیدواژه ها