عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

وقوع ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در بادنجان در استان های تهران و البرز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (86.03 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
کلیدواژه ها