عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Dorylaimoidea و گونه هایی از این بالاخانواده در ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (343.74 K)
عنوان دوره: هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و موسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی ،اوین
چکیده
کلیدواژه ها