عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

CitB فاکتور مورد نیاز برای ویرولنس کامل Xanthomonas oryzae pv. oryzae
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (314.57 K)
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژه ها