عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (270.92 K)
عنوان دوره: پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1بخش گیاه شناسی مرکز ملی مطالعات مصر
2موسسه گیاه پزشکی وزارت کشور مصر
چکیده
-
کلیدواژه ها