عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثر سطوح مختلف مخمر هیدرولیز نوتری ییست ® بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی، شاخص های تنش و نرخ بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی استفاده از سطوح مختلف مخمر هیدرولیز نوتری ییست ® بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی، شاخص های تنش و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد. در قالب طرح کاملاً تصادفی، تعداد 600 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن اولیه 5 گرم انتخاب و به 50 عدد استخر اختصاص داده شد. در این آزمایش سطوح 0 (شاهد)، 1، 1.5 و 2 کیلو‌گرم مخمر هیدرولیز نوتری ییست در یک تن خوراک ماهی قزل‌آلای رنگین کمان با سه تکرار به مدت هشت هفته انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش مخمر هیدرولیز به مقدار 1.5 و 2 کیلوگرم مخمر در یک تن خوراک به طور معنی داری سبب افزایش نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با سایر گروه‌ها شد (05/0P<). نرخ بازماندگی تیمار 1 و 2 کیلوگرم مخمر هیدرولیز در تن در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی افزایش یافت (05/0P<). بیشترین غلظت IgM و کمترین غلظت گلوکز و هورمون کورتیزول در تیمار‌ 2 کیلو گرم مخمر هیدرولیز دریک تن خوراک نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (05/0P<). نتیجه گیری می شود که به منظور بهبود شرایط رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط تنش از 2 کیلوگرم مخمر هیدرولیز در تن خوراک استفاده شود
کلیدواژه ها