عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

آلودگی زیست محیطی ناشی از پرورش ماهی خاویاری در محیط محصور خلیج گرگان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
3هیات علمی
4اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
چکیده
تحقیقات حاضر به منظور بررسی آلودگی ناشی از پساب پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) درخلیج گرگان در مدت یک سال از مرداد 1394 تا تیر 1395صورت گرفت. 3 محیط محصور مستقر در جزیره آشوراده – بندر ترکمن به عنوان شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. ماهیان خاویاری صید شده از دریا به ترتیب با وزن متوسط و تراکم متوسط 28/12±00/21 کلیوگرم و 66/21±00/25 قطعه در هر حصار ذخیره سازی شدند. 5 ایستگاه با 3 تکرار شامل مرکز حصار، شعاع 5، 25، 50 و 100 متری از حصار در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تغییرات فصلی عوامل فیزیک و شیمیایی آب نشان داد که بیش ترین مصرف اکسیژن بیولوژیک، مصرف اکسیژن شیمیایی، نیتریت و آمونیاک در ایستگاه 25 متری بود که با سایر ایستگاه ها اختلاف معنی درای را نشان داد (05/0> p). نتایج مطالعه نشان داد بیشترین آلودگی ناشی از پرورش ماهی در شعاع 5 متری از حصار بود.
کلیدواژه ها