عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص کیفیت آب (IRWQISC) پیرامون قفس شناور در منطقه جنوب دریای خزر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1رئیس بخش تکثیر و پرورش آبزیان
2رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
3مدیر گروه تکثیر وپرورش ماهی
4معاون پژوهش و فناوری موسسه
چکیده
این بررسی در دو مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در دو منطقه واقع در محدوده استان مازندران (کلارآباد و عباس آباد) در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شد. شاخص کیفیت آب (IRWQISC) در پیرامون قفس شناور با استفاده از پارامترهای آب شامل: کدورت، دما، pH، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، نیترات، آمونیوم و فسفات در دوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان و فاکتورهای فوق به علاوه اکسیژن خواهی بیوشیمیایی سه ماه پس از دوره پرورش تعیین شد. شاخص کیفیت آب پیرامون قفس به تفکیک دوره های مختلف نمونه برداری در دو حالت 1. نزدیک قفس(سایه قفس و فاصله های 50 و 100 متری) و 2. دور از قفس (فاصله 1000 متری) تعیین شد. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت آب از حد متوسط برخوردار بود. بنظر می رسد که نتایج حاصل متأثر از شرایط طبیعی منطقه بوده است.
کلیدواژه ها