عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات دما و فصل بر بیوفولینگ در قفس های پرورش ماهی جنوب‌غربی دریای خزر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه زیست شناسی دریا-دنشکده علوم و فناوری زیستی-دانشگاه شهید بهشتی تهران-تهران-ایران
2زیست شناسی دریا دانشکده علوم وفناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی تهران
3موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، بندر انزلی، ایران
4گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
پرورش ماهی در قفس کمک ارزشمندی به تامین پروتئین حیوانی و ایجاد تنوع در سفره غذایی جامعه می کند. با رشد فزاینده این صنعت نسبتا جدید، مطالعه بیوفولینگ و تاثیر شرایط محیطی بر آن ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور پژوهشی با نصب پنل در مجاورت قفس های پرورش ماهی مستقر در آب‌های جنوب‌غربی دریای خزر -استان گیلان انجام شد. پنل گذاری در سه دوره زمانی 25 بهمن 1395 تا 30 فروردین 1396 دوره زمانی؛ (دوره سرما)، 30 فروردین تا 30خرداد (دوره گرما) و کل دوره انجام شد. نتایج نشان داد که در دوره گرما بیومس بطور معنی داری بیشتر از فصل سرما است. همچنین پنل های دو ماهه چون مدت زمان کمتری در محیط بودند تفاوت قابل توجهی نسبت به پنل چهار ماهه داشتند. افزایش دما با بالا بردن سرعت رشد و بقا می تواند باعث ایجاد تفاوت قابل توجهی در افزایش میزان بیوفولینگ در فصول گرم شود. بنابراین روشهای جلوگیری از بیوفولینگ بر روی تورهای قفس های پرورش ماهی باید متناسب با دوره پرورش اتخاذ شود.
کلیدواژه ها