عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اصول انتخاب گونه مناسب جهت پرورش در محیط محصور(پن)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان
2عضوهیات علمی و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
3رییس اداره طرح و برنامه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
چکیده
سازه‌های محیط محصور دارای استفاده های متفاوتی از جمله مولد سازی، نگهداری جهت پرورش گوشتی، نگهداری بچه ماهی و نگهدار ی موقت می باشد. انتخاب گونه مناسب و با وزن مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در انتخاب گونه ماهی مناسب برای پرورش در پن بایستی به نکاتی نظیر: راحتی تهیه بچه ماهی، میزان رشد سریع ، تطابق پذیری با شرایط پرورش متراکم، سهولت غذاگیری به غذاهای مصنوعی، میزان ضریب تبدیل غذایی بالا ، مقاوم در برابر بیماری ها و بازار پسندی اشاره نمود.
کلیدواژه ها