عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثر پرورش ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور بر میزان کلروفیل آ و شاخص تروفی منطقه عباس‏آباد، در جنوب دریای خزر.
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه کردستان
2گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
3رئیس بخش تکثیر و پرورش آبزیان
4خرمشهر- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده منابع طبیعی دریا- گروه شیلات- هیات علمی
چکیده
به‎منظور تعیین اثر فعالیت پرورش ماهی قزل‎آلای رنگین‎کمان بر میزان کلروفیل آ و شاخص تروفی نمونه‎‎های آب از فواصل 5، 50، 100 و 1000 متری از قفس‎های پرورش ماهی طی 4 دوره شامل دی‎ماه 1393 (قبل از پرورش)، اسفند و اردیبهشت‎ماه (دوره پرورش) و مردادماه 1394 (بعد از دوره پرورش) جمع‎آوری شدند. میزان کلروفیل‎آ طی دوره‏ و ایستگاه‎های مختلف نمونه‏برداری دارای تفاوت معنی‏دار بود (05/0>p). شاخص تروفی فقط در دوره‎های مختلف نمونه‎برداری تفاوت معنی‎دار داشت (05/0>p). به‎نظر می‌رسد که فعالیت پرورش در قفس قزل‎آلای رنگین‎کمان در منطقه عباس‎آباد، به‎دلیل تراکم پائین ماهی، کوتاه بودن طول دوره‎ی پرورش و جریان‎های آبی قوی فقط بر بعضی عوامل کیفی آب تأثیر نسبتاً جزئی داشت.
کلیدواژه ها