عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ارزیابی تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linnaeus, 1754) در آب شیرین
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
2عضو گروه شیلات
3دانشجوی دکتری شیلات
چکیده
با توجه به مناسب بودن گونه فیل‌ماهی (Huso huso) برای اهداف آبزی‌پروری مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی (g.m-3 1250، 2500، 3750، 5000 و 6250) بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی با میانگین وزن اولیه 52/8±53/48 گرم (انحراف معیار± میانگین) در غالب یک طرح کاملاً تصادفی به مدت 35 روز انجام شد. در پایان دوره آزمایش، اختلافی معنی‌داری در میزان پروتئین کل، گلوکز و کلسترول پلاسمای خون در تراکم‌های مختلف مشاهده گردید (05/0p<). در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیوماس های مختلف پرورشی تاثیرات متفاوتی بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی دارند و این گونه در تراکم های بالا کمتر تحت تاثیر استرس قرار دارد.
کلیدواژه ها