عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

انتخاب مکان مناسب برای محل استقرار قفس با توجه به تاثیر رودخانه های منتهی به حوزه جنوبی دریای خزر بر وضعیت تراکم و ذیتوده فیتوپلانکتونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کارشناس
2رئیس بخش تکثیر و پرورش آبزیان
3معاون تحقیقاتی
4بخش اکولوژی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری ،ایران
چکیده
به منظور بررسی میزان اثرات رودخانه های منتهی به حوزه جنوبی دریای خزر بر وضعیت تولید فیتوپلانکتونی این حوزه و انتخاب مکان مناسب بر استقرار قفس های پرورشی، از 8 ترانسکت در لایه های عمق دریا نمونه برداری انجام و مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی پارامتر نسبت نیتروژن به فسفر در ترانسکت های مختلف، بالاترین میانگین فصلی در منطقه انزلی 1: 8.47 (خطای استاندارد=0.6) ملاحظه شد. تراکم و زی توده فیتوپلانکتون در ترانسکت های مختلف دارای تفاوت معنی دار بوده است(05/0 p<). در ترانسکت های آستارا، بابلسر، انزلی، امیرآباد، ترکمن، سفیدرود، نوشهر، تنکابن به ترتیب بیشترین تراکم فیتوپلانکتون ها مشاهده شد(05/0 p<). از لحاظ زیتوده به ترتیب ترانسکت آستارا، انزلی، سفیدرود، بابلسر، نوشهر، تنکابن، امیرآباد و ترکمن دارای مقادیر بالاتری بودند(05/0 p<). وضعیت میزان تولید و احتمال وقوع بلوم جلبکی در مناطق مختلف و زمانهای مشخص با استفاده از نتایج حاصله قابل تامل می باشد که در تعیین مکان مناسب جهت استقرار قفس باید به آن توجه نمود.
کلیدواژه ها