عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ارزیابی تغییرات بار مواد آلی حاصل از پرورش ماهیان دریایی در قفس واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کارشناس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،بندرعباس،ایران
2موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
3پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس- ایران
4کارشناس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،بندرعباس،ایران
5کارشناس
چکیده
پرورش ماهی در قفس ، نسبت به سایر روش‌های آبزی‌پروری جدید بوده و نیازمند انجام مطالعات بیشتر مخصوصاً درزمینه اعمال روش‌های مدیریتی در کاهش آسیب‌های وارده از این صنعت به محیط‌زیست می باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات مهم مربوط به پرورش آبزیان در قفس، مربوط به ورود مستقیم پساب های حاصل از پرورش مانند آلودگی حاصل از مواد آلی به محیط زیست دریایی است. در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات مواد آلی کل در محل استقرار قفس های پرورش ماهی واقع در آب های ساحلی منطقه قشم استان هرمزگان 3 ایستگاه شامل 1 – مرکز استقرار قفس 2 – انتهای محدوده استقرار قفس 3 – فاصله 1000 متری از قفس (شاهد) انتخاب گردید. نمونه برداری از بستر به منظور سجش مواد آلی کل در طی یک دوره پرورش بصورت ماهانه(5 ماه) صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که میزان موادآلی کل در ایستگاههای مجاور قفس های پرورش ماهی خصوصا از اواسط تا انتهای دوره پرورش نسبت به ایستگاه شاهد افزایش معنی داری را از خود نشان داده است. بنظر می رسد که افزایش میزان غذادهی خصوصا از اواسط تا انتهای دوره پرورش بعنوان مهمترین عامل بالا رفتن در ایستگاههای مورد نظربوده باشد.
کلیدواژه ها