عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

انعطاف‌پذیری ریختی ماهیان کپور ،کلمه و سفید دریای خزر بر اساس آشیان اکولوژیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران.
چکیده
به‌منظور بررسی انعطاف‌‌پذیری ریختی ماهیان با تأکید بر آشیان اکولوژیک، تعداد 90 قطعه ماهی شامل 30 قطعه کپور معمولی، 30 قطعه ماهی کلمه و 30 قطعه ماهی سفید صید شده از دریای خزر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 15 لندمارک هم‌ساخت بر روی نیمرخ چپ تمامی نمونه‌ها تعریف و به کمک نرم‌افزار TPSDig2 رقومی‌سازی شده و فایل‌های tps از آن‌ها تهیه گردید. تمامی تجزیه‌وتحلیل‌های آماری به کمک نرم‌افزارهای PAST و MorphoJ انجام گرفت. نتایج تجزیه‌ و تحلیل آماری نشان داد، ماهی کپور معمولی بر اساس بیشترین ارتفاع و طول سر، بیشترین ارتفاع بدن و ماهی سفید دارای کمترین ارتفاع بدن، کمترین ارتفاع سر است. ماهی کلمه از نظر صفات ذکر شده برای ماهیان کپور معمولی و سفید حد واسط بود. با توجه به نتایج با تاکید بر آشیان اکولوژیک این سه گونه با هم متفاوت بوده و تفاوت‌های مشاهده شده بین این ماهیان مصادیق واضح انعطاف‌پذیری ریختی در پاسخ به شرایط اکولوژیکی دانست.
کلیدواژه ها