عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع صفات مورفولوژیکی در گونه Elymus tauri
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی
2کارشناس
چکیده
1- چکیده
تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها تحت تاثیر عوامل مختلف‌ مانند فعالیت های بشری، محیطی، سیستم گرده افشانی، رانش ژنتیکی، اندازه جمعیت قرار می‌گیرد.. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل اکوجغرافیایی بر تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها‌ی Elymus tauri از شمال غرب ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی بود.. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در بین جمعیت‌های دو ارتفاع مبداء رویشگاهی تفاوت معنی‌داری دراکثر صفات تحت بررسی وجود داشت. تعداد کل پنجه، طول برگ دوم، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، عملکرد علوفه خشک در سطح احتمال 1% و تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه‌های غیر بارور، طول سنبله، طول برگ پرچم و تعداد سنبلچه در سطح احتمال 5% تفاوت معنی‌داری داشتند. مقایسات میانگین با استفاده از روش دانکن صورت گرفت. میانگین صفات مورفولوژیک در ارتفاعات بالاتر نسبت مناطق پایین تر برتری داشت.
کلیدواژه ها