عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Bottleneck، ﮐﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺒﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (372.02 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارشناسی ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ واﺻﻼح ﻧﮋاد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﮐﺮج
2ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر
3ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﮐﺮج
4ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر
چکیده
-
کلیدواژه ها