عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﯾﭙﯽ (Haplotype analysis) و ﻣﺪل ﺳﺎزی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ژن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (247.95 K)
عنوان دوره: دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر (ﺷﻬﺮک اﺻﻼح ﺑﺬر)، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﻼت
چکیده
کلیدواژه ها