عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات تاریخ‌های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (249.82 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
2دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه ایلام
چکیده
برای بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت بر صفات مهم رویشی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 85-1384 در مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام به مرحله اجرا درآمد. کرت‌های اصلی 4 تاریخ کاشت 25/6، 10/7، 25/7 و10/8 و در کرت‌های فرعی سه رقم اکاپی،زرفام و طلایه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که بین تاریخ‌های مختلف کاشت، ارقام و اثرات متقابل از نظر صفات مورد بررسی در سطح 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد.. از نظر طول دوره گلدهی و ارتفاع بوته رقم طلایه نسبت به سایر ارقام بیشتر بود و در بین تاریخ‌های کاشت، تاریخ کاشت 10 مهر دارای تعداد روز تا شروع گلدهی کمتری نسبت به سایرین بود و از نظر طول دوره گلدهی تاریخ کاشت 10 مهر نسبت به دیگران برتر بود.
کلیدواژه ها