عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (216.27 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد،
2استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
چکیده
گردو یکی از معروفترین گیاهان آللوپاتیک میباشد با توجه به تأثیر ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانهزنی گیاهان و اثرات
بازدارنده آن، مطالعه حاضر به بررسی اثر ژوگلان بر برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد لوبیا قرمز پرداخته شده است. آزمایش به
صورت طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارها شامل غلظتهای مختلف
10 مولار) و آب مقطر به عنوان شاهد بودند. بعد از تهیه محلولها، بذرهای مورد نظر با هیپوکلرید سدیم 10 - 10 و 3 -4 ،10- ژوگلان ( 5
درصد به مدت 10 دقیقه ضد عفونی شدند و بین دو کاغذ صافی در ظروف پتری حاوی 10 میلی لیتر از هر محلول (با توجه به سطح
تیمار) کشت و سپس در انکوباتور با دمای 25 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد، اثر ژوگلان بر جوانهزنی این بذر
یکسان نبود. اثر غلظتهای متفاوت ژوگلان بر صفات یکسان نیست بطوریکه آنالیز دادهها نشان داد که با افزایش غلظت طول
ریشهچه و ساقهچه ، وزن خشک ریشهچه و ساقهچه، درصد و سرعت جوانهزنی بطور معنیداری کاهش یافت و همچنین با افزایش
غلظت زمان رسیدن به 50 درصد جوانهزنی افزایش یافت.
کلیدواژه ها