عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺗﺸﻨﻪداری ( Scrophularia striata Boiss. )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (437.74 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی،ﮔﺮوه اﺻﻼح و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻴﺎﻫﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی،داﻧﺸﮕﺎه ارومیه
2اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه اﺻﻼح و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﻴﺎﻫﻲ،داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ
3اﺳﺘﺎدﻳﺎر،ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ارومیه
چکیده
ﮔﻴﺎه ﺗﺸﻨﻪداری (Scrophularia striata Boiss) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ دارای ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل، ﺟﺮﻣﺎﻛﺮﻳﻦ دی، ﺑﺘﺎ داﻣﺎﺳﻜﻮن اﺳﺖ. ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ دارد، ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺻﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش داروﻳﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری اﻓﺰاﻳﺶ داد. ااﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﺎﻛﺘﺮی Agrobacterium rhizogenes ﺳﻮﻳﻪ A13ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه ﺗﺸﻨﻪداری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﻚ (CA)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎی vir ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ )150µMو 100 ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ژنﻫﺎی rolAو rolB اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CA ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 100µMﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﺸﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ( 25 رﻳﺸﻪ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭙﻮﻛﻮﺗﻴﻞ، ﻛﻮﺗﻴﻠﺪون، ﺑﺮگ، دﻣﺒﺮگ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﻬﺎ در اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻮﺗﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4,5 رﻳﺸﻪ در ﻫﺮ رﺑﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﺸﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ را داﺷﺖ.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه ﺗﺸﻨﻪداری اﺳﺖ.
کلیدواژه ها