عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (177.43 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد،
2استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد
چکیده
به منظور بررسی اثرات آللوپاتی عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در
قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارها شامل
100 درصد عصاره آبی پوست سبز میوه گردو و آب مقطر بعنوان شاهد بودند. وهمچنین 3 روش مصرف ،50 ،25 ،12/ غلظتهای 5
عصاره شامل خاک کاربرد زمان کاشت، محلولپاشی و خاک کاربرد در زمان 4 برگی لوبیا انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی
کاهش یافت. a پوست سبز میوه گردو دارای اثر آللوپاتیک میباشد. آنالیز دادهها نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، مقدارکلروفیل
12 درصد عصاره بیشترین و در تیمار غلظت 100 درصد در زمان کاشت کمترین مقدار مشاهده شد. / به طوریکه در تیمار شاهد و 5
را دارا بودند. b تیمار غلظت 50 و 100 درصد عصاره به روش محلولپاشی و خاک کاربرد زمان 4 برگی کمترین میزان کلروفیل
ثیر غلظت ◌ٔ کمترین میزان کارتنوئید مربوط به غلظت عصاره 100 درصد در مرحله چهار برگی بود. میزان پروتئین برگ تحت تا
عصاره و نحوه مصرف قرار گرفت و نسبت به تیمار شاهد کاهش چشمگیری داشت و تیمار 100 درصد غلظت عصاره و نحوه
ثیر ◌ٔ مصرف در مرحله 4 برگی کمترین میزان پروتئین وتیمار شاهد دارای بیشترین میزان پروتئین بود. میزان پرولین برگ هم تحت تا
غلظت عصاره و هم نحوه مصرف عصاره قرار گرفت. با افزایش غلظت عصاره و همچنین نحوه مصرف عصاره در مرحله 4 برگی و
زمان کاشت میزان پرولین افزایش یافت. به نظر میرسد یک نوع مکانیسم سازگاری برای افزایش مقاومت در برابر تنش باشد.
کلیدواژه ها