عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ‌های فتوسنتزی گندم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (180.54 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
2مؤسسۀ تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع (CSIRO)، استرالیا-کنبرا
چکیده
شوری رشد گیاه را از طریق تنش اسمزی ناشی از وجود نمک در محیط اطراف ریشه و نیز سمیّت یونی ناشی از تجمع نمک در برگ‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثرات تنش اسمزی کوتاه مدت بر خصوصیات فتوسنتزی دو ژنوتیپ‌ گندم دوروم با تحمل شوری متفاوت، تحت غلظت‌های پایین کلرید سدیم و کلرید پتاسیم در آزمایشی گلدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تبادلات گازی و به دنبال آن فتوسنتز بلافاصله با آغاز تنش اسمزی ناشی از وجود نمک در اطراف ریشه به طور سریع کاهش یافتند. پاسخ مشابه خصوصیات فتوسنتزی به غلظت‌های ایزواسمزی کلرید سدیم و کلرید پتاسیم حاصل از فشار اسمزی تنش در فضای اطراف ریشه بود، نه اثرات سمیّت یونی سدیم.
کلیدواژه ها