عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

 اثرات الکل چرب بر روی جوانه های جانبی دو واریته توتون (Nicotiana tabaccum) بارلی 21 و KY907
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (177.72 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1گروه زراعت و اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
2استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
چکیده
به منظور بررسی اثر الکل چرب بر روی جوانه های جانبی دو واریته توتون آزمایشی در سال زراعی 1391 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مهاباد اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل 3 دز سم الکل چرب (100،125و 150 سی‌سی) بعد از گلزنی و فاکتور دوم شامل دو رقم توتون (بارلی 21، 907KY ) بود. صفات عملکرد برگ، طول برگ، عرض برگ، درصد قند، درصد نیکوتین و ارزش ریالی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد بین دزهای مختلف سم الکل چرب و همچنین بین دو رقم توتون بارلی 21 و 907KY تفاوت معنی داری از لحاظ صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. بالاترین عملکرد برگ در رقم بارلی 21 با مصرف 150 سی‌سی سم و کمترین عملکرد برگ هم متعلق به رقم 907KY با مصرف 150 سی‌سی سم بود. از لحاظ ارزش ریالی هم بیشترین درآمد به رقم بارلی 21 با مصرف 125سی‌سی سم بدست آمد و کمترین درآمد هم به رقم 907KY با مصرف 100 سی‌سی سم مربوط بود. با توجه به هزینه محلول مصرفی و اثرات ماندگاری سم بر روی محصول سال بعد میزان 125 سی‌سی سم الکل چرب با رقم توتون 907KY در این آزمایش از لحاظ صفات مورد بررسی برتری نشان دادند
کلیدواژه ها