عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (152.87 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه رازی کرمانشاه
2استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
3استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده
به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و مصرف کود‏های روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. دو سطح تیمار رطوبتی (عدم آبیاریW1= و آبیاری تکمیلی در مرحله به نیام رفتن= W2) به عنوان کرت اصلی و ترکیب تیمارهای کود روی از منبع سولفات روی در چهار سطح (صفر، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار) و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم در سه سطح (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت‏های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر آبیاری بر تغییرات میزان کلروفیل‏های گیاه نخود به جز کلروفیل آ معنی‏دار شد. اثر کود روی نیز بر همه صفت‏ها معنی‏دار بود. اثر کود پتاسیم بر همه صفات به جز عدد اسپد معنی‏دار شد. نتایج نشان داد که انجام آبیاری تکمیلی، میزان عدد اسپد و کلروفیل ب را افزایش داد. مصرف کود روی در حد بهینه (20 و 40 کیلو گرم در هکتار) سبب بهبود میزان کلروفیل در گیاه نخود شد. هم چنین کاربرد کود پتاسیم (100 کیلوگرم در هکتار) سبب بهبود ویژگی‏های کلروفیلی گیاه نخود گردید. در شرایط آبیاری تکمیلی و به ترتیب مصرف 40 و 100 کیلو گرم از کودهای روی و پتاسیم، گیاه از وضعیت فیزیولوژیکی بهتری برخوردار بوده و بالاترین میزان عملکرد را نیز تولید نموده است.
کلیدواژه ها