عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات تابش ماوراء بنفش بر جوانه زنی بذر و ،محتوای پروتئین در دو رقم لوبیا قرمز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (172.1 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻴﻼﺟﺮد
2داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران
3ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراک
4ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ
چکیده
ﭼﻜﻴﺪه اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧﺮژی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺧﻼل در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻗﻨﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ. اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ A )390-320 (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ B )320-280 (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ)و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶC )254 - 280 (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ B ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎن آوری ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﺷﺪ ﻛﻠﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻳﻪ اوزن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻃﺮﺣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 3 ﺗﻜﺮار در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻴﻼﺟﺮد در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮ روی دو رﻗﻢ ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ درﺧﺸﺎن و رﻗﻢ ﺻﻴﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ 220 ﺗﺎ 400 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 8 روز در 25 ±
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ، رﺷﺪ )وزن ﻧﻬﺎل ﺗﺎزه، رﻳﺸﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ(،در ﺑﺮگ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎ دوز ﺗﺎﺑﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری در رﻗﻢ ﮔﺮﻧﺪی ﻓﻠﻮرا ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ دوز ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ درﺧﺸﺎن زﻳﺮ 300ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ ﺻﻴﺎد زﻳﺮ 280ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﻣﺤﺪوده 220 ﺗﺎ300 در ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ درﺧﺸﺎن و220 ﺗﺎ 280 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ ﺻﻴﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﻄﺢ 1 در ﻟﻮﺑﻴﺎ رﻗﻢ درﺧﺸﺎن 320 ﺗﺎ 400 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دوز ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد.
کلیدواژه ها