عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات دزهای علفکش ایمازاتاپیر و تراکم علفهرز گاوپنبه بر عملکرد دانه سویا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (124.81 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زراﻋﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎری
2ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎری
چکیده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دزﻫﺎی ﻋﻠﻔﻜﺶ اﻳﻤﺎزاﺗﺎﭘﻴﺮ و ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎی ﻋﻠﻒﻫﺮز ﮔﺎوﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻮﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎری در ﺳﺎل 1392 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎوﭘﻨﺒﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ )0، 5، 10 و 15 ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و دزﻫﺎی ﻋﻠﻒﻛﺶ اﻳﻤﺎزاﺗﺎﭘﻴﺮ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ )0،0/25، 0/5، 0/75 و 1 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداری ﺳﻄﺢ 1 در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز،دزﻫﺎی اﻳﻤﺎزاﺗﺎﭘﻴﺮ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز و دزﻫﺎی ﻋﻠﻒﻛﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 2419 و 1096 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺎری از ﻋﻠﻒﻫﺮز و 15 ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺎوﭘﻨﺒﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶ ﺗﺎ دوز 50 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻒﻛﺶ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 7376 و 3688 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻛﻢ 10 ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در دز 0/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻋﻠﻒﻛﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ 15 ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶ ﺗﺎ دوز 25 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻒﻛﺶ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻮﻳﺎ ﺷﺪ.
کلیدواژه ها