عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ISSR در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺒﺮق
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (126.13 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
2عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺮق در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ISSR ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج DNA، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﻳﻂ و ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در PCR، 9 آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 259 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ 106 ﻗﻄﻌﻪ ازآﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺎﻛﺎرد و ﻧﺮماﻓﺰار NTSYS Ver.2.02 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان PIC ﺑﺮای آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از 0/37 ﺑﺮای آﻏﺎزﮔﺮ ISSR2 ﺗﺎ 0/46 ﺑﺮای آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎی ISSR5 و ISSR9 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.14 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 2 ﮔﺮوه ﻫﺮﻛﺪام 6 ﻧﻤﻮﻧﻪ ، و ﻳﻚ ﮔﺮوه 3 ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺟﺎی دادﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﻨﻴﻚ ISSR ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺒﺮق ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎی زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ارﻗﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درون اﺳﺘﺒﺮق ﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺮق از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
کلیدواژه ها