عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات فنولوژیک ارقام سویا در شرایط آب و هوایی ساری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (150.34 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، گروه زراعت، ورامین، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه کشاورزی، جویبار، ایران
3دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران.
چکیده
این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دشت ناز ساری در سال زراعی 1389-1388 اجرا شد. تاریخ‌های کاشت 26 اردبیهشت، 9 و 24 خرداد، 8 و 23 تیر ماه به عنوان عامل اصلی و ارقام 032، تلار و جی‌کا به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل طول دوره رشد، طول دوره رویشی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی، طول دوره زایشی و طول دوره پر شدن دانه به ترتیب در تاریخ‌های کاشت 26 اردبیهشت و 23 تیر ماه حاصل گردید. رقم جی‌کا دارای کمترین طول دوره رشد، طول دوره رویشی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی بود. همچنین ارقام 032 و تلار دارای بیشترین طول دوره رویشی، طول دوره رویشی، تعداد روز تا پایان گلدهی و طول دوره گلدهی بودند که از نظر آماری در یک سطح قرار گرفتند.
کلیدواژه ها