عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات تیمار‌دهی با سالیسیلیک اسید درزمان‌ها و غلظت‌های مختلف بر روی رشد سلولی در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (152.67 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
2عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
چکیده
در این مطالعه از گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) استفاده شد. کالزایی در محیط کشت موراشیک و اسکوک(1962) انجام گردید. در آزمون‌های مقدماتی القاء کالوس بعد از اینکه بهترین سطح تنظیم کننده رشدی مشخص شد، کشت سوسپانسیون سلولی بر روی همین سطح تنظیم کننده رشدی(محیط کشت حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر کینتین + یک میلی‌گرم در لیتر نفتالین استیک اسید) بدون اضافه کردن آگار انجام گرفت. آزمایش با اندازه گیری‌های تکراری در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد و میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 مقایسه گردیدند. تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (0 و 4 و 8 و 20 و 40 میلی گرم در لیتر) در زمان های متفاوت (12 و 24 و 48 و 72 ساعت بعد از اعمال محرک) بر روی صفات وزن تر ، وزن خشک و تعداد سلول مورد بررسی قرار گرفت. تیمار 8 میلی‌گرم در لیتر سالیسیلیک اسید بیشترین تأثیر را بر وزن تر و خشک سلول در بین سایر تیمار‌ها به خود اختصاص داده است غلظت‌های پایین سالیسیلیک اسید باعث افزایش رشد و تعداد سلول در کشت سوسپانسیون گیاه دارویی بابونه آلمانی می‌شود تیمار‌های با غلظت 4 و 8 میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش در رشد سلول شده اند.
کلیدواژه ها