عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات کلشی سین برروی تعداد برگ گیاه آلوئه ورا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (173.68 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه داﻣﻐﺎن، دامغان
2ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
چکیده
اﻣﺮوزه اﻟﻘﺎء، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﻬﺶ زا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا از ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻠﺸﻴﺴﻴﻦ روی ﻣﺮﻳﺴﺘﻢ آن در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺷﻴﺸﻴﻪ ای ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻛﻠﺸﻲ ﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی 0/00، 25، 125 و 250 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻪ زﻣﺎن 24، 48 و 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻌﺪادﺑﺮگ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪادﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ125ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮدرﻣﺪت زﻣﺎن3روزﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮرادرﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ وراداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
کلیدواژه ها