عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

 اثرات پرایم پلاس بر روی ویژگی‌های کمی و کیفی توتون (Nicotiana tabaccum)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (176.57 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
1گروه زراعت و اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
2استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
چکیده
به منظور بررسی اثر پرایم پلاس بر روی توتون، آزمایشی در سال زراعی 1391 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مهاباد اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل 3 دز سم پرایم پلاس (50، 60 و 70 سی‌سی) بعد از گلزنی و فاکتور دوم شامل دو رقم توتون (بارلی 21، 907Ky ) بود. صفات عملکرد برگ، طول برگ، عرض برگ، درصد قند، درصد نیکوتین و ارزش ریالی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد بین دزهای مختلف سم پرایم پلاس و همچنین بین دو رقم توتون بارلی 21و KY 907تفاوت معنی‌داری از لحاظ صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. بالاترین عملکرد برگ در رقم بارلی 21 با مصرف 70 سی‌سی سم و کمترین عملکرد برگ هم متعلق به رقم KY 907 با مصرف 50 سی‌سی سم بود. از لحاظ ارزش ریالی هم بیشترین درآمد به رقم بارلی 21 با مصرف60 سی‌سی سم و کمترین درآمد هم به رقم KY907 با مصرف 50 سی‌سی سم مربوط بود. با توجه به هزینه محلول مصرفی و اثرات ماندگاری سم میزان 60 سی‌سی سم پرایم پلاس با رقم توتون بارلی 21 دراین آزمایش از لحاظ صفات مورد بررسی قابل توصیه است.
کلیدواژه ها