عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (399 K)
عنوان دوره: ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نویسندگان
کارشناس ایستگاه تحقیقات دیم سرارود
چکیده
کلیدواژه ها