عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (73.4 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
2موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
چکیده
کلیدواژه ها