عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (254.74 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
بخش تحقیقات گیاهشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران و گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
-
کلیدواژه ها