عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (165.47 K)
عنوان دوره: سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
چکیده
-
کلیدواژه ها