عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثر ترکیبات شبه اکدایسونی روی دو نوع سلول حشره ای با استفاده از روش کشت سلولی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (43.02 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
آزمایشگاه جانور شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده مهندسی علوم زیستی، دانشگاه گنت، بلژیک
چکیده
کلیدواژه ها