عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

وقوع ویروس موزائیک زرد لوبیا در گلایل از ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (76.89 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
2گروه علوم باغبانی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده
-
کلیدواژه ها