عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Phoma negriana, عامل نکروز برگ ها و ساقه های مو در مغان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (46.08 K)
عنوان دوره: هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی, دانشکده کشاو.رزی, دانشکده محقق اردبیلی, اردبیل
2بخش تحقیقات رستنیها, موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی, تهران
چکیده
کلیدواژه ها