عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

بررسی علل طغیان کلاهو و پیش بینی ان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (247.84 K)
عنوان دوره: دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مشهد
چکیده
-
کلیدواژه ها