عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (513.85 K)
نویسندگان
1رئیس بخش آبخیزداری
21- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
چکیده
جمعیت ساکن در حوزه آبخیز و ویژگی های جمعیتی شامل تعداد جمعیت، ویژگی های سنی جمعیت، درصد سواد و توزیع آن، نقش عمده ای در ایجاد توسعه پایدار و تعادل زیست محیطی دارد، از طرف دیگر توزیع نامناسب جمعیت، ترکیب سنی نامتعارف و سطح سواد پایین تعادل های زیست محیطی را تحت شعاع قرار می دهد. در این مقاله سعی براین است تا جمعیت ساکن در حوزه آبخیز مهاباد را در فاصله بین دو سرشماری 1375-1385بررسی نموده و ویژگی های جمعیتی آن را تحلیل نماییم . بررسی های نشان می دهد جمیت حوزه آبخیز مهاباد با درصد بالایی از جمعیت جوان، ترکیب سنی نامناسب و معضل بی سوادی توام است. این ویژگی های جمعیتی با ایجاد شرایط توسعه پایدار آبخیز در تناقض است. از طرف دیگر مهاجرت نیروی جوان عمدتا بی سواد یا کم سواد، پدیده حاشیه نشینی را در شهر مهاباد گسترش داده و برای توسعه متعادل شهری نیز مشکل آفرین خواهد بود. عدم توجه به پارامتر های اقتصادی و اجتماعی بویژه جمیت تبعات فراوانی را به دنبال دارد و تعادل اکوسیستم و پایداری عرصه های منابع طبیعی را تحت الشعاع قرار می دهد.
کلیدواژه ها