عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ارائه راهکارهای بهره‌گیری از جریان‌های سیلابی رودخانه‌ بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.35 MB)
نویسندگان
عضو هیئت علمی
چکیده
رشد و توسعه روزافزون فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و نیاز شرب دشت شهریار و همچنین رشد جمعیت و محدودیت‌های منابع آب تأمین‌کننده، همراه با بهره‌برداری‌های ناموزون و بی‌رویه از آب زیرزمینی و حذف آب‌های سطحی تغذیه‌کننده آبخوان، موجب افت سطح آب و در نتیجه کاهش حجم مخزن آبخوان شده و در شرایط حاضر علی‌رغم وجود پتانسیل‌های پراکنده، دشت شهریار با معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضای آب روبرو است.
با توجه به سطوح سیلاب‌گیر رودخانه کرج و میزان نفوذپذیری‌های اندازه‌گیری شده، میزان تغذیه طبیعی آبخوان از جریان‌های سیلابی رودخانه کرج با احتساب حدود 15 درصد جریان‌های سیلابی و کل جریان‌های با دبی زیر 10 مترمکعب برثانیه، به میزان 20 میلیون مترمکعب می‌باشد که بخشی از آن در پهنه اجرای طرح نفوذ می‌نموده است و بخشی در سطوح بالادست و پایین‌دست محل اجرای طرح نفوذ خواهد نمود. در این مقاله روش و نحوه محاسبه مقادیر تغذیه در شرایط عدم اجرای طرح بر اساس مساحت اشغال شده توسط رودخانه در شرایط سیلابی مختلف و مقادیر نفوذپذیری رودخانه برآورد و ارائه شده است.
کلیدواژه ها