عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اثرات قارچ کش, پوشش پلی اتیلن ( Shrink wrapping ) و گرما درمانی( Curing ) بر روی عمر انباری نارنگی محلی کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (81.98 K)
عنوان دوره: چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, کرج
2بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, مرکز تحقیقات کشاورزی, کرمان
چکیده
کلیدواژه ها