عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Chrysopa fromosa brauer بالتوری مزارع گندم در استان گلستان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (68.72 K)
عنوان دوره: شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
2بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران
چکیده
-
کلیدواژه ها