عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تاثیر تراکم های مختلف یولاف وحشی ( .Avena fatua L ) بر شاخص های فیزیولوژیک ارقام گندم ( .Triticum aedtivum L )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (72.1 K)
عنوان دوره: چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی, مرکز تحقیقات کشاورزی, اهواز
2بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز
چکیده
کلیدواژه ها