عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی پیاز و ساقه گلایول در محصولات
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (32 K)
عنوان دوره: هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
کلیدواژه ها